samurai Bambu

Was a lot of fun drawing this.

Bambu dude

Bambu dude